Background Image

QuickWinners - Podnosimy Standard Zdrowia Ptaków

Regulamin Sklepu
Quickwinners.pl

§1
Postanowienia wstępne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania oraz realizacji zamówień Produktów za pośrednictwem sklepu.
 • Przed skorzystaniem ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem. W przypadku braku zgody z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu oraz o nie korzystanie ze Sklepu.
 • Klient, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§2
Definicje

 • Sprzedawca: GeneVet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Kampinowskiej 25, 80-180 Gdańsk, NIP: 9571123284, REGON: 385861583, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000836138 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Klient: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia i zaakceptowała Regulamin.
 • Użytkownik: każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 • Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://quickwinners.pl, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów.
 • Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Realizacja zamówienia: dokonanie przez Sprzedawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Klienta adres. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów Realizacji Zamówienia.
 • Formularz zamówienia: formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Produkty: towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, które Klient może wybrać celem ich zakupu.
 • Cena: oznacza cenę Produktu umieszczoną w Sklepie obok informacji o Produkcie. Podana cena wyrażona jest w polskich złotych i jest ceną brutto.
 • Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych: oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zmianami)
 • RODO: oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1)
 • Kodeks cywilny: oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zmianami)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz.1422 ze zmianami).
 • Ustawa o prawach konsumenta: oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014. poz.1182 ze zmianami).

§3
Kontakt ze sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk
 • Adres e-mail Sprzedawcy: info@quickwinners.pl

§4
Sklep

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies;
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niekompatybilność Sklepu z urządzeniem końcowym i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem, które leżą po stronie Użytkownika;
  • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

§5
Zasady składania Zamówienia

 • W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "dodaj do koszyka" (lub równoznaczny);
  • po dodaniu do koszyka produktów kliknąć przycisk "do kasy"
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu/ów, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane rozliczeniowe, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować regulamin i politykę prywatności i kliknąć przycisk "Dokonaj zakupu";
  • w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;

§6
Dostawa oraz płatność

 • Produkty zamawiane w Sklepie dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zakupione Produkty dostarczamy poprzez przesyłkę kurierską lub inne metody dostawy dostępne do wyboru podczas składania zamówienia.
 • Sprzedawca akceptuje płatności online dostępne na stronie Sklepu. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • Czas dostarczenia towaru do klienta zależy od wybranej metody dostawy i jest określony w cenniku dostawy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i udostępniony na stronie z regulaminem.
 • Koszty dostawy są uzależnione od wybranej metody dostawy oraz wagi i wielkości zamawianych produktów. Szczegółowy cennik dostawy dostępny jest w załączniku nr 2 do regulaminu.
 • Sprzedawca oferuje różne metody płatności, w tym płatność za pomocą PayU. Wszystkie dostępne metody płatności są wyszczególnione i opisane w załączniku nr 2 do regulaminu.

§7
Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia z pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient jest uprawniony w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 • W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od otrzymania pierwszego Produktu.
 • Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy podany w punkcie 2 regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 2 punkcie 2 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§9
Reklamacje

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu lub usługi wykonanej przez Sprzedawcę, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 punkcie 2 regulaminu

§10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach

§11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w osobnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej sklepu pod adresem https://quickwinners.pl/privacy.

§12
Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd określony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.
 • Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

Załącznik nr 2
cennik i warunki płatności oraz dostawy

Poniżej znajdują się dostępne w sklepie metody dostawy i płatności wraz z określeniem ich ceny:
Kurier +25zł
czas dostawy 1-3 dni roboczych od daty wysyłki
Szybkie płatności online (Payu)
+0zł
Tradycyjny przelew bankowy
+0zł
Za pobraniem
+10zł
Odbiór osobisty * +0zł
przygotowanie zamówienia do odbioru 1-3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
*w siedzibie firmy przy ulicy Kampinoskiej 25 w Gdańsku
Szybkie płatności online (Payu)
+0zł
Tradycyjny przelew bankowy
+0zł
Przy odbiorze
+0zł

Na czas realizacji zamówienia składają się następujące etapy: czas przygotowania do wysyłki/odbioru oraz czas dostawy.

W przypadku płatności przelewem lub szybką płatnością internetową (Payu) czas realizacji zamówienia liczony jest od zaksięgowania płatności, o którym klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o przyjęciu płatności przez Sprzedającego wysłaną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Przygotowanie do wysyłki trwa 1-3 dni roboczych.

Przy braku zaksięgowania płatności w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres podany podczas składania zamówienia.

W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze czas realizacji zamówienia liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie statusu zamówienia na adres klienta podany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nastąpi niezwłocznie po upewnieniu się o możliwości jego realizacji, przy czym nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Obsługa klienta

Możesz na nas liczyć

Przyjazne środowisku

Zrównoważone i etyczne produkty

Szybka dostawa

Zakupiony towar wysyłamy niezwłocznie

Bezpieczne płatności

Online obsługiwane przez PayU

© 2024 QuickWinners, Wszystkie prawa zastrzeżone.